Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Société s.r.o.
1
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Société s.r.o., se sídlem Pod Labuťkou 1421/32, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27081613

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „podmínky“) blíže upravují smluvní vztah mezi kupujícím – podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) a společností Société s.r.o., se sídlem Pod Labuťkou 1421/32, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 270 81 613, DIČ: CZ27081613, společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94857 (dále jen „prodávající“), která provozuje webové stránky societe.cz, reklamnicukrovinky.cz, reklamnidary.cz, usbdary.cz, papirovedary.cz, expresdary.cz, textilprofirmy.cz (dále „webové stránky prodávajícího“).

2. Užití obchodních podmínek. Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní či rámcové kupní či jiné smlouvy (smlouvy o poskytnutí služeb) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je dodávka zboží či služeb prodávajícím pro kupujícího (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“), dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“). Odkazem na tyto OP učiněným při objednávce kupujícího, při akceptaci nabídky (cenové kalkulace) prodávajícího ze strany kupujícího, podpisem smlouvy nebo jejího dodatku kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto OP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními a současně že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti. Na tyto podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího.
Veškerá prezentace umístěná v tištěném katalogu nebo na webových stránkách prodávajícího má informativní charakter před uzavřením kupních smluv mezi oběma stranami. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními OP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

II. Objednávka a její potvrzení (vznik smlouvy)
1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě objednávky kupujícího (postačí e-mailem) sestavené na základě nabídky (cenové kalkulace) prodávajícího.
Obsah objednávky. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje: a) identifikaci prodávajícího s uvedením jeho obchodní firmy – obchodního názvu společnosti/jména a příjmení, sídla/místa podnikání, identifikačního čísla, kontakt (telefon a e-mailovou adresu); b) odkaz na nabídku (cenovou kalkulaci) zpracovanou prodávajícím; c) popis objednávaného zboží, jeho požadované množství; pokud nebude množství uvedeno, má se za to, že je objednáno minimální množství u daného druhu zboží; d) smluvní cenu dle nabídky (cenové kalkulace) prodávajícího; f) požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího; u data dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím 25 pracovních dní g) u dopravy se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je hrazena kupujícím, přičemž na území Prahy je zpravidla zajišťována kurýrem, na ostatním území ČR a v zahraničí přepravní společností dle volby prodávajícího; h) jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.

2. Objednávka, která neobsahuje náležitosti uvedené výše v odst. 1, písm. a), b), c), d), h) není úplná, a bez jejího doplnění smlouva nevznikne. Prodávající vyzve kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a/nebo jejímu doplnění. Jakmile jsou údaje zpřesňující a/nebo doplňující objednávku dle požadavku prodávajícího prodávajícímu doručeny, považuje se objednávka za úplnou, a pokud ji prodávající potvrdí, vznikne kupní smlouva.
3. Doručení objednávky. Objednávka může být doručena prodávajícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Kupující je svou objednávkou – nabídkou na uzavření smlouvy vázán po dobu 7 (sedmi) dnů od jeho doručení prodávajícímu. Pokud kupující objedná zboží telefonicky, odešle následně prodávající písemně potvrzení objednávky kupujícímu, který je povinen je potvrdit nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů. V případě, že kupující potvrzení objednávky v této lhůtě nepotvrdí či ji potvrdí později, není prodávající povinen mu zboží dodat. Prodávající kupujícímu však přesto zboží dodat může, smlouva pak vznikne převzetím zboží ze strany kupujícího.
4. Potvrzení objednávky nebo nová nabídka. Po doručení objednávky kupujícího prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky nebo novou cenovou kalkulaci. Potvrzení objednávky nebo nová cenová kalkulace zpravidla obsahuje náležitosti dle čl. II odst. 2 těchto OP. Není-li do 7 (sedmi) dnů od doručení objednávky prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky kupujícímu či nová cenová kalkulace, objednávka zaniká. Potvrzení objednávky je možno učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Prodávající není povinen objednávku kupujícího potvrdit. Přijetí nabídky prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího, která, byť jen nepodstatně, mění podmínky nabídky (cenové kalkulace) prodávajícího, není přijetím nabídky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky prodávajícího učiněné kupujícímu nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky, ani jiné změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na tyto OP. Je-li smlouva uzavřena v jiné formě než písemné, platí tato smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který prodávající kupujícímu písemně potvrdil ve svém potvrzení.
5. Uzavření smlouvy. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu nebo bezvýhradnou akceptací nové cenové kalkulace prodávajícího ze strany kupujícího je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky.
6. Změna obsahu smlouvy. Pokud požadované zboží nemá prodávající na skladě, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství či kvalitě, prodávající nabídne kupujícímu změnu smlouvy (dodání alternativního plnění či dodání zboží v jiném termínu).
7. Storno poplatek. Pokud kupující odstoupí od smlouvy před dodáním zboží (zruší svoji závaznou objednávku), má prodávající nárok na stornovací poplatek (smluvní pokutu) ve výši 50% (slovy: padesát procent) z ceny objednaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
8. Grafický návrh. Je-li k plnění uzavřené smlouvy třeba zhotovit grafický návrh, zašle ho prodávající kupujícímu elektronicky do 48 hodin od odeslání potvrzení objednávky, poskytl-li k němu kupující veškeré potřebné podklady (zejména: definice barev a barevnosti, rozměry, grafické podklady, umístění společně s objednávkou). Kupující potvrdí grafický návrh do 24 hodin od odeslání prodávajícím, popř. sdělí své připomínky, které prodávající zapracuje a zašle kupujícímu k odsouhlasení. Tak se postupuje až do schválení grafického návrhu. Je-li kupující v prodlení s dodáním podkladů či se schválením grafického návrhu, prodlužuje se o tuto dobu doba dodání zboží ze strany prodávajícího.

III. Dodání zboží
1. Doba dodání. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Má se za to, že kupující s dobou dodání souhlasí, pokud prodávajícímu do 24 hodin od doručení potvrzení objednávky nesdělí jinak. Není-li to zde uvedeno, činí tato lhůta zpravidla 25 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí dle čl. IX odst. 1 těchto OP, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase, či v případech uvedených v čl IX odst. 1 těchto OP odstoupit od smlouvy.
2. Místo dodání. Prodávající dodává zboží s dodací podmínkou INCOTERMS 2010 – EXW sídlo prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat.
3. Náklady na dodání (poštovné a balné) hradí kupující. Přepravu zboží do místa určeného kupujícím zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího, není-li dohodnuto jinak. Neurčí-li kupující žádné místo dodání, splní prodávající svou povinnost dodáním zboží dle čl. III odst. 2 těchto OP.
4. Osoba pověřená k převzetí. V případě, že prodávající nebo jím zvolený přepravce předá zboží podle smlouvy v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou (odchylně od odstavce dva tohoto článku či v místě dodání dle odstavce dva tohoto článku), osobě, která vystupuje jako osoba pověřená kupujícím, platí, že prodávající nebo jím zvolený přepravce byl v dobré víře ohledně totožnosti této osoby. Prodávající neodpovídá za jakékoliv následky
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Société s.r.o.2
vzniklé ve vztahu ke kupujícímu pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti kupujícím pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.
5. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou. Nestanoví-li jednotlivá smlouva jinak, přechází nebezpečí škody na zboží v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku.

IV. Kvalita zboží
Kvalita. Zboží bude dodáno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

V. Cena
1. Sjednání ceny. Kupní cena zboží se řídí cenovou kalkulací zboží, kterou prodávající poskytne kupujícímu na základě jeho poptávky. Cena zboží se stává závaznou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, čímž je uzavřena smlouva. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím.
2. Záloha. Kupujícího je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 50% (padesát procent) ceny zakázky včetně DPH. Prodávající není povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím.

VI. Platební podmínky
1. Bezhotovostní a hotovostní platba. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím.
2. Daňový doklad. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.
3. Penále. Neprovede-li kupující úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se kupující od následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny či kterékoliv části ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že prodávající má v případě prodlení kupujícího právo na náhradu škody i vedle smluvní pokuty.
4. Podstatné porušení smlouvy, vymáhání. Nezaplacení ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. V případě, že prodávajícímu vzniknou pohledávky za kupujícím, má prodávající povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním.
5. Výhrada vlastnictví. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace
1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, není-li v těchto OP či smlouvě dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, je splnění povinnosti kupujícího předat prodávajícímu potvrzený originál dokladu o dodání zboží.
2. Povinnost zboží prohlédnout. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu.
Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky. V případě, že kupující dodává výrobky k dalšímu zpracování prodávajícímu, je kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží. Jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.
Lhůty pro uplatnění vad. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v těchto lhůtách – při osobním odběru ihned, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí zboží; – při dodání zboží kurýrem/dopravcem ihned po převzetí zboží, nejpozději však nejpozději do 7 (sedmi) dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce, při uplatnění e-mailem je rozhodné datum odeslání e-mailu. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, maximálně však ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců ode dne fakturace. Případné nedodržení shora uvedených lhůt je důvodem odmítnutí reklamace. Nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči prodávajícímu.
Způsob uplatnění vad. Zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího (v místě jeho sídla nebo na e-mailové adrese produkce@societe.cz) písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad. Kupující je rovněž povinen prokázat, že zboží reklamované vady vykazovalo již v době přechodu nebezpečí škody na věci, tj. při dodání zboží. Nesplní-li kupující kteroukoli z podmínek reklamačního řízení uvedených ve smlouvě a/nebo čl. VII těchto OP, není prodávající povinen uznat reklamaci za oprávněnou.
3. Vady. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. při dodání zboží kupujícímu), pokud jsou kupujícím uplatněny ve lhůtách uvedených v odstavci 2 tohoto článku VII těchto obchodních podmínek. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
4. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího a při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí povinná strana tyto náklady straně oprávněné nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny.
5. Nároky z vad. Je-li smlouva vadným plněním porušena nepodstatně, přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ust. § 2107 odst 3 občanského zákoníku, se neužije. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující u prodávajícího vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, uplatnil. Ukáže-li se, že s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu VII odst. 6 těchto OP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy v důsledku vadného plnění, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat (postačí e-mailem).
6. Je-li smlouva vadným plněním porušena podstatně, vzniká kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad (zejména opravou, popř. dodáním nového bezvadného plnění), nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Société s.r.o.
3

7. Výluky. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou (pokud ji zajišťuje kupující), nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání.
8. Vady při prodlení s úhradou ceny. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dle smlouvy pozbývá kupující bez dalšího a nevratně nárok na jakákoliv práva z vad. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neužije.
9. Škoda. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou třetím osobám v případě vadného pokynu ze strany kupujícího. Nároky, které je kupující oprávněn uplatnit cestou odpovědnosti za vady, není oprávněn uplatnit cestou náhrady škody. Prodávající odpovídá za případnou vadou způsobenou prodávajícímu prokázanou a doloženou škodu maximálně do výše 20% z ceny zboží, což kupující bere na vědomí a vzdává se práva na náhradu škody tuto částku přesahující.

VIII. Mezinárodní prvek
1. Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční kupující“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím rovněž následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto OP.
2. Právní vztah vzniklý mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím na základě této smlouvy či na základě jednotlivých kupních smluv mezi stranami se řídí platnými českými právními předpisy s výjimkou kolizních ustanovení. Tímto je účastníky učiněna volba práva dle ust. čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („nařízení Řím I“) ve prospěch práva českého. Pro jakékoliv spory, rozepře, výkladové otázky nebo odborné otázky (posudky) a jakékoliv případné nároky vzniklé z tohoto právního vztahu, této rámcové smlouvy, stejně jako jednotlivých individuálních kupních smluv mezi stranami jsou příslušné české obecné soudy určené dle sídla prodávajícího. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.

3. Náklady na přepravu nese vždy zahraniční kupující, není-li dohodnuto jinak. Prodávající dodává své zboží s dodací doložkou dle Incoterms 2010 – EXW sídlo prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.
4. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určeném kupujícím, není-li dohodnuto jinak.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit již uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (zejména z důvodu působení vyšší moci). Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, ale i nesplnění povinnosti ze strany subdodavatele prodávajícího atd.. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit rovněž v případě, že tak stanoví smlouva nebo zákon. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující vstoupil do likvidace nebo pokud proti
kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit či zastavit dodávání objednaného zboží v případě, že je kupující v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů. Prodávající je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy, pokud kupující závažně nebo opakovaně poruší některou ze svých povinností podle smlouvy, tj. i těchto OP, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.
V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se doručuje doporučenou poštovní zásilkou na adresu druhé smluvní strany nebo datovou schránkou. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené rovněž dnem, kdy se odeslaná doporučená poštovní zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo okamžikem, kdy bylo výslovně odmítnuto její převzetí adresátem.
Skončení smlouvy odstoupením nemá vliv na povinnost stran uhradit smluvní pokutu, nahradit škodu či jinou újmu, ani nemá vliv na jiná ustanovení smlouvy, která mají platit i po skončení smlouvy.
2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
3. Osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je prodávajícímu poskytl. Kupující souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu, po kterou bude prodávající podnikat, uchovány v databázi prodávajícího při dodržení podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb.
4. České právo. Pokud není v těchto OP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
5. Užití těchto OP. Potvrzením cenové kalkulace prodávajícího či odesláním objednávky/podpisem smlouvy či jejího dodatku kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto OP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
6. Změny těchto OP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně navrhovat změny těchto OP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Prodávající kupujícího informuje o navrhované změně těchto OP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Kupující je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu OP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu OP přijal s účinností ode dne navrženého prodávajícím. Pokud kupující písemně odmítne návrh na změnu OP, zůstává původní znění OP v platnosti. V případě, že kupující návrh na změnu OP odmítne, je prodávající oprávněn smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou vypovědět. Předcházející platí pro případy kupujících, se kterými má prodávající sjednánu smlouvu na dobu neurčitou. U kupujících, se kterými je uzavírána smlouva s jednorázovým plněním, platí vždy v době uzavření smlouvy aktuálně platné znění OP.
7. Promlčení. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím se promlčují ve lhůtě 15 (patnácti) let.
8. Započtení. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené.
9. Postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
10. Salvatorská klauzule. Pokud se nějaký článek těchto OP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články OP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Société s.r.o.
4

11. Jazyk. Tyto OP i smlouvy, jejichž součástí jsou, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Je-li vyhotoveno i jiné jazykového znění těchto OP či smlouvy (ať již po či před jejím uzavřením), má vždy přednost toto české znění smlouvy.
12. Forma právních jednání. Všechna právní jednání prodávajícího i kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechna jiná jednání zmíněná v těchto OP) musí být písemná, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu – postačí i e-mailová zpráva i bez zaručeného elektronického podpisu.
13. Účinnost. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1/11/2016 Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Dosavadní obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách prodávajícího, se tímto ruší.

V Praze 31/10/2016.